HOTĂRÂREA nr. 9/28.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 9/28.01.2016

privind concesionarea  unei  suprafețe de 1200 mp – teren situat în intravilanul localităţii Ruginoasa (lângă fostul Han turistic) –  T 19  parcela 705; 706/1 și  708/1 în vederea amenajării unei stații mobile de carburanți și SKID GPL

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16595/22.12.2015 întocmită de către dl. Ungureanu Petrică, în calitate de consilier local al comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16596/22.12.2015 întocmit de către dl. Ungureanu Petrică, în calitate de consilier local al comunei Ruginoasa;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 1153/28.01.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 1159/28.01.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 1165/28.01.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere Hotărârii Consiliului local al comunei Ruginoasa nr. 65 din  17.12.2015 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL  nr. 33/14.08.2015;

Având în vedere prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere prevederile O.U.G  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;                       .area informaţiei şi multiculturalizarea

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă iniţierea concesionării unei  suprafețe de 1200 mp – teren situat în intravilanul localităţii Ruginoasa (lângă fostul Han turistic) –  T 19  parcela 705; 706/1 și  708/1, care face parte din domeniul public al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi, Hotărârii Consiliului local al comunei Ruginoasa nr. 65 din  17.12.2015 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL  nr. 33/14.08.2015,pentru amenajarea unei stații mobile de carburanți și SKID GPL, în vederea întocmirii studiului de oportunitate şi a raportului de evaluare care să stabilească valoarea terenului.

Art.2.  – Concesionarea se va face în conformitate cu prevederile O.U.G  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Art.3.- Secretarul unității administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica prezenta Hotărâre Primarului comunei Ruginoasa, compartimentului de achiziţii publice, compartimentului contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.