HOTARAREA Nr. 5/28.01.2016

HO T A R A R EA Nr. 5/28.01.2016

Privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul  Local  al  comunei  Ruginoasa, judeţul  Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16436/18.12.2015, întocmită de către dl. viceprimar Nechifor Dănuţ prin care propune aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16437/18.12.2015, întocmit de către viceprimarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Ruginoasa, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr. 16438/18.12.2015;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 1149/28.01.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 1155/28.01.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 1161/28.01.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  12001   416 10 201   0 18>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.- Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local  şi Regulamentul de organizare a activităţilor ce se desfăşoară cu beneficiarii venitului minim garantat, stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Lucrările prevăzute în anexa nr. 1 vor fi executate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 până la sfârşitul  anului 2016.

Art.3. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, primarului şi viceprimarului comunei Ruginoasa.

Anexa nr. 1 la Hotărârea  nr.  5/28.01.2016

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

întocmit în conformitate cu prevederile  Legii  nr. 416/2001

Nr. crt.ObiectivAcţiuni şi măsuri întreprinseTermen de realizare*ResurseResponsabili
1Reabilitarea izlazului comunalCurăţarea de mărăcini, resturi vegetale, etc. şi asigurarea transferului acestora la locuri special destinateLunile 3 – 4Beneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
2Întreţinere baze sportive, comuna RuginoasaTăiat iarba, curăţat şanţuri de scurgere, reparaţii gardpermanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
3Lucrări de curăţare manuală a albiilor râurilor de pe raza comuneiÎndepărtarea vegetaţiei specifice, crescute in albia râurilor, îndepărtarea gunoaielor depozitate in aceste zone, decolmatare, săpături manualepermanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
4Lucrări de întreţinere în zona cimitirelor din  satele comunei RuginoasaÎndepărtarea mărăcinişurilor, a resturilor vegetale,întreţinerea gardurilor, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
5Lucrări de întreţinere a clădirilor din comuna Ruginoasa (cămin cultural, dispensar uman, parc, şcoli)Zugrăveli interioare si exterioare, îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, întreţinerea gardurilor, plantare de arbuşti si pomi fructiferi, flori, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
6Lucrări de întreţinere a centrului civic din satul dereşedinţă al comuneiÎndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, agunoaielor, întreţinerea acostamentelor, vopsirea sireparaţia gardurilor, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
7Lucrări de întreţinere a zoneiadiacente Şcolilor din comunaRuginoasaCurăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultata dinploi si zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, amărăcinişurilor, a gunoaielor, întreţinereaacostamentelor, vopsirea si reparaţia gardurilor, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
8Lucrări de restrângere a depozitelor neconforme de pe raza comunei RuginoasaColectarea selectiva a deşeurilor din materialereciclabile, a deşeurilor solide rezultate in urmademolărilor, lucrări manuale de restrângere adepozitelorpermanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
9Lucrări de întreţinere a zonelorcentrale din satele componente ale comuneiCurăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultata dinploi si zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, amărăcinişurilor, a gunoaielor, întreţinereaacostamentelor, vopsirea si reparaţia gardurilor, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
10Lucrări de întreţinere aacostamentului pe lungimeadrumurilor aflate pe razacomunei RuginoasaÎndepărtarea mâlului si a altor resturi, ramase inaceste zone ca urmare a  scurgerii apei rezultatedin precipitaţii permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
11Lucrări de curăţare a resturilorvegetale aflate pe margineadrumurilor, pe raza comunei RuginoasaCurăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultata dinploi si zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, amărăcinişurilor, a gunoaielor, întreţinereaacostamentelor permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
12Lucrări de întreţinere in incinta curţilor instituţiilor publice comuna RuginoasaÎndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, agunoaielor, întreţinerea acostamentelor, vopsirea sireparaţia gardurilor, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
13Întreţinerea şanţurilor de scurgere a apei de pe raza comuneiÎndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, agunoaielor, săpături manualepermanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
14Lucrări de demolare aconstrucţiilor dezactivate dindomeniul public şi privat al comunei RuginoasaDemolarea propriu-zisa, selectarea materialelorrefolosibile si transferul acestora către locuri specialamenajate, pregătirea terenurilor in vederea redăriiunei noi destinaţiiIntervenţii ocazionaleBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
15Alte activităţi de interes siutilitate publica Asigurarea depozitelor de combustibil solid (lemn sicocs), diferite activităţi de întreţinere si reparaţii,ocazionate de producerea unor fenomene naturale(ploi torenţiale, vânt puternic, incendii, cutremure,inundaţii)Intervenţii ocazionaleBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
16Întreţinerea in sezonul rece adrumurilor comunale sijudeţene de pe raza comuneiÎndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice simanuale, împrăştierea materialelor antiderapante,etc.lunile 10–12;1 – 3Beneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
17Igienizări la obiectivele aparţinând domeniului public şi privat al comunei RuginoasaReparaţii, văruit, împrejmuiri, curăţat terenuri, etc.permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar
18Lucrări  de desfundat podeţe în zona dispensarului uman, şcoală, biserici prin decolmatarea depunerilor de aluviuniÎndepărtarea mâlului si a altor resturi, ramase inaceste zone ca urmare a  scurgerii apei rezultatedin precipitaţii permanentBeneficiarii Legii nr. 416/2001Viceprimar

* notă: luna 1- ianuarie – luna 12 – decembrie

Anexa nr. 2 la Hotărârea  nr.  5/28.01.2016

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITATILOR  CE  SE  DESFASOARA  CU  BENEFICIARII  VENITULUI  MINIM  GARANTAT,  STABILIT  IN  CONDITIILE  LEGII  NR. 416/2001

Art. 1  Timpul  de  lucru  este  cel  prevăzut  de  Legea  nr.  53/2003,  respectiv  8  ore  pe  zi,  începând  cu  ora  08,00  si  pana la  16,00.

Art. 2    Beneficiarii  vor  fi   organizaţi  în schimburi,  prin  rotaţie,  la  solicitarea  Primarului  comunei,   ce  vor  fi  repartizate  astfel  încât sa  se  acopere  întreaga  perioada  de  zile  lucrătoare  din  luna  si  in  funcţie  de  numărul  de  zile  la  care  sunt  obligaţi  sa  presteze  aceste  activităţi.

Art. 3  Personalul  masculin  va  efectua  lucrări   de  întreţinere  a  drumurilor,  podurilor,  rigolelor  si  şanţurilor  dar  si  pentru  întreţinerea  si  reparaţia  imobilelor  aflate  in  administrarea  instituţiei.

Art. 4  Personalul  feminin  va  presta  activităţi de  întreţinere  si  curăţare a  spatiilor  publice din  comună.

Art. 5  Zona  de  centru  a  comunei,     precum  si  zona  din  fata  Scolii  Ruginoasa,  a  Primăriei  Ruginoasa,  a  Dispensarului  Uman  si  a  Postului  de  Politie   va  fi  împărţită  in  mai  multe  sectoare,  pe  care  se  vor  repartiza  cate  2-3  persoane  ce  vor  efectua  lucrări  de  curăţenie  si  întreţinere.

Art. 6  Lunar, viceprimarul  comunei  va  afişa planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru  luna  imediat  următoare,  cu  repartizarea  pe  schimburi  a  personalului  obligat  la  a  presta  activităţi  in  folosul  comunităţii.

Art. 7  Prezenţa  la  program  a  beneficiarilor este  obligatorie si se  va  face  conform  planificării  întocmite .

Art. 8  Neprezentarea  la  programul  de  lucru a  beneficiarilor  venitului  minim  garantat  si  care  sunt  obligaţi  la  a  presta  munca  in  folosul  comunităţii  atrage  după  sine  suspendarea  plăţii  sau  modificarea  cuantumului  ajutorului  social,  după  caz,  in  condiţiile  prevăzute  de  art. 16  din  Legea  nr.  416/2001,  completată  si  modificată.