HOTĂRÂREA nr. 40/30.03.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare