HOTĂRÂREA nr. 4/14.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 4/14.01.2016

privind actualizarea documentației necesare realizării obiectivului de investiţie:  „Centru de revigorare a tradițiilor și obiceiurilor din comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa, judeţul Iaşi”

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16729/30.12.2015 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16730/30.12.2015, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa, înregistrat sub nr. 16731/30.12.2015;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de investiții S.A – Direcția Investiții – Serviciul Promovare Investiții, nr. 4709/SPI/28.10.2015 prin care ne informează că, în vederea aprobării indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământ cultural din comuna Ruginoasa, sat Dumbrăviţa, judeţul Iaşi” este necesară actualizarea întregii documentaţii conform legislaţiei în vigoare;

Având în vedere O.U.G. 16/2014 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12001    25130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 39/2015 privind aprobarea <LLNK 12014    16130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12001    25130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 52/30.10.2014 privind trecerea din domeniul public al comunei Ruginoasa în domeniul privat  a imobilelor „Han turistic” cu terenul aferent şi „Sală Polivalentă” cu terenul aferent;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/02.12.2014 privind schimbarea denumirii unor imobile incluse în domeniul privat al comunei Ruginoasa;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea  întregii documentaţii, conform legilaţiei în vigoare pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Centru de revigorare a tradițiilor și obiceiurilor din comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa, judeţul Iaşi”.

Art. 2.  Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului propus cu respectarea cadrului legal.

Art. 3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, Compartimentului Contabilitate, responsabilului cu achiziţiile publice,  precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.