HOTĂRÂREA nr. 33/31.03.2016

Consiliul Local al Comunei Ruginoasa

Judeţul Iaşi

HOTĂRÂREA nr. 33/31.03.2016

privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a pajiştilor

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrată sub nr. 3342/15.03.2016;

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrat sub nr. 3343/15.03.2016;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei Ruginoasa înregistrat sub nr. 3344/15.03.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 4347/30.03.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.) respectiv nr. 4363/30.03.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 4355/30.03.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere HCL nr. 17/30.04.2014  privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al  comunei Ruginoasa;

Având în vedere prevederile Legii  nr. 72/2002 Legea zootehniei , cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului comun al MADR şi MDRAP nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12013    34180 301   0 46>Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea <LLNK 11991    18 11 201   0 34>Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 27 şi 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor (pajiștilor) disponibile, din domeniul privat al comunei Ruginoasa, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate privind închirierea a păşunilor (pajiștilor)  disponibile, din domeniul privat al comunei Ruginoasa, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă “Regulamentul privind regimul închirierii păşunilor (pajiștilor)  aflate în proprietatea privată a comunei Ruginoasa”, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 . Se aprobă Raportul privind stabilirea preţului de pornire al licitaţiei pentru închirierea păşunilor (pajiștilor)  disponibile în anul 2016 aflate în proprietatea privată a comunei Ruginoasa, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Documentaţia de atribuire privind închirierea păşunilor (pajiștilor) disponibile, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, împreună cu Nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă Contractul – cadru de închiriere a păşunilor (pajiștilor) din domeniul privat al comunei Ruginoasa, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se stabileşte prețul de pornire la licitaţie pentru păşunile (pajiștile)  disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Ruginoasa de 120 lei/an/ha.

Art. 9. Termenul de închiriere este de 7 ani, conform art. art. 9 din O.U.G. nr. 34/2013.

Art. 10. Comisia de licitaţie şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin dispoziţia primarului comunei Ruginoasa.

Art. 11. Se împuterniceşte primarul comunei Ruginoasa pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.

Art. 12. Se aprobă de asemenea Regulamentul pentru organizarea păşunatului şi stabilirea tarifelor de păşunat pe anul 2016, pentru suprafeţele de păşune rămase neocupate şi se vor exploata prin învoirea la păşunat a animalelor aparţinând crescătorilor de animale din comuna Ruginoasa, pe trupuri de păşune şi specii de animale, în turme la ovine şi în cirezi la bovine, respectând încărcătura optimă/ha, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi în

localităţile componente.

Art.14.  Primarul comunei Ruginoasa, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre şi va semna contractele ce se vor încheia în temeiul acesteia.

Art.15. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, viceprimarului, compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei Ruginoasa, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă:                                                               Avizat pentru legalitate:

Consilier local,                                                                                 Secretar,

Murărescu Ioan                                                                      Axenia-Frija Corina