HOTĂRÂREA nr. 3/14.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 3/14.01.2016

privind actualizarea documentației necesare realizării obiectivului de investiţie:  „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământ cultural din comuna Ruginoasa, sat Dumbrăviţa, judeţul Iaşi”

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16732/30.12.2015 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16733/30.12.2015, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa, înregistrat sub nr. 16734/30.12.2015;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de investiții S.A – Direcția Investiții – Serviciul Promovare Investiții, nr. 4708/SPI/28.10.2015 prin care ne informează că, în vederea aprobării indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământ cultural din comuna Ruginoasa, sat Dumbrăviţa, judeţul Iaşi” este necesară actualizarea întregii documentaţii conform legislaţiei în vigoare;

Având în vedere O.U.G. 16/2014 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12001    25130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 39/2015 privind aprobarea <LLNK 12014    16130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12001    25130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 52/30.10.2014 privind trecerea din domeniul public al comunei Ruginoasa în domeniul privat  a imobilelor „Han turistic” cu terenul aferent şi „Sală Polivalentă” cu terenul aferent;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/02.12.2014 privind schimbarea denumirii unor imobile incluse în domeniul privat al comunei Ruginoasa;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea  întregii documentaţii, conform legilaţiei în vigoare pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământ cultural din comuna Ruginoasa, sat Dumbrăviţa, judeţul Iaşi”.

Art. 2.  Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului propus cu respectarea cadrului legal.

Art. 3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, Compartimentului Contabilitate, responsabilului cu achiziţiile publice,  precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.