HOTĂRÂREA nr. 28/31.03.2016

CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 28/31.03.2016      

privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de identificare  a beneficiarilor și de soluționare a situațiilor identificate pentru acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor provenind din familii defavorizate în vederea eficientizării măsurii de stimulare a participării în învăţământul preşcolar

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 2192/25.02.2016 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2193/25.02.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 2194/25.02.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 4340/30.03.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 4356/30.03.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.), și nr. 4348/30.03.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

Având în vedere prevederile art. 35 din H. G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de identificare  a beneficiarilor și de soluționare a situațiilor identificate pentru acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor provenind din familii defavorizate în vederea eficientizării măsurii de stimulare a participării în învăţământul preşcolar, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi şi de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei.

Art.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, Serviciului de Asistență Socială, unităților de învățământ de pe raza comunei Ruginoasa, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,

Consilier,                                                                          SECRETAR,

Murărescu Ioan                                                                            Axenia – Frija Corina