HOTĂRÂREA nr. 26/10.03.2016

CONSILIUL LOCAL

RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 26/10.03.2016

Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. I/2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 2748/08.03.2016 prin care primarul comunei Ruginoasa propune modificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I/2016;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2749/08.03.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere Extrasele de cont  prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației publice a Direcției Generale Regionale a virat  suma de 308.023,37 lei pentru continuarea proiectelor începute în anul 2014 pentru extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa, precum și suma de 159.005,81 lei pentru reconstruirea Școlii Ruginoasa;

Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr.  2751/08.03.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere H.C.L nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trimestrul  I/2016 după cum urmează:

  • Trimestrul I/2016 la partea de venituri:
    • Capitolul 42.02.65 „Finanţarea Programului de dezvoltare locală” se suplimentează cu suma de 309,00 mii lei
    • Capitolul 42.02.65 „Finanţarea Programului de dezvoltare locală” se suplimentează cu suma de 333,00 mii lei
  • Trimestrul I/2016 la partea de cheltuieli:
  • capitolul 74.06.00 „Protecția mediului” subcapitolul 74.06 „Canalizare” se suplimentează cu suma de 309,00 mii lei
  • capitolul 65.02. „Învăţământ – Cheltuieli de investiţii” se suplimentează cu suma de 333,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2016  conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi şi de către compartimentul financiar – contabil din cadrul Primăriei.

Art.4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, D.G.R.F.P. Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,

Consilier local,                                                                      SECRETAR,

Murărescu Ioan                                                                            Axenia – Frija Corina