HOTĂRÂREA nr. 25/25.02.2016

CONSILIUL LOCAL

RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 25/25.02.2016

Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. I/2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1848/16.02.2016 prin care primarul comunei Ruginoasa propune modificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I/2016;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1849/16.02.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere adresa  Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. BCP 1220/12.02.2016;

Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 1850/16.02.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 2158/23.02.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 2159/23.02.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.), și nr. 2177/24.02.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere H.C.L nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2016;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trimestrul  I/2016 după cum urmează:

  • Trimestrul I/2016 la partea de venituri:
    • Capitolul 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ” se suplimentează cu suma de 33,16 mii lei.
    • Capitolul 42.02.65 „Finanţarea Programului de dezvoltare locală” se suplimentează cu suma de 332.922,30 mii lei
  • Trimestrul I/2016 la partea de cheltuieli:
  • capitolul 65.02.50 „Învăţământ – Cheltuieli stimulent educațional stabilit de Legea nr. 248/2015” se suplimentează cu suma de 33,16 mii lei
  • capitolul 65.02. „Învăţământ – Cheltuieli de investiţii” se suplimentează cu suma de 332.922,30 mii lei.

Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2016  conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi şi de către compartimentul financiar – contabil din cadrul Primăriei.

Art.4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, D.G.R.F.P. Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,

Consilier local,                                                                      SECRETAR,

Murărescu Ioan                                                                            Axenia – Frija Corina