HOTĂRÂREA nr. 23/25.02.2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 23/25.02.2016

privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna – jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS

Consiliul Local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrată sub nr. 1427/05.02.2016;

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrat sub nr. 1428/05.02.2016;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei Ruginoasa înregistrat sub nr. 1429/05.02.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 2105/22.02.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.) respectiv nr. 2108/22.02.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 2111/22.02.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere adresa ARSACIS nr. 79/03.02.2016,  înregistrată la Primăria Ruginoasa sub numărul 1404/04.02.2016;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la acordarea expresă, în prealabil, a  mandatului special către reprezentantul asociatului în AGA ARSACIS;

Având în vedere HCL al comunei Sagna nr. 6/29.01.2016 privind aderarea comunei Sagna, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului ARSACIS, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;

           Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă aderarea Comunei Sagna, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str. Octav Băncila nr. 1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 7/A/24.01.2008, reprezentată legal prin Președinte – ing. Victor Chirilă.

Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS, și anume, dl. Moraru Ionel, cetăţean român, născut la data  de 10.09.1950 în Ruginoasa, judeţul Iași, domiciliat în com. Ruginoasa, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 55, posesor  al CI  seria MZ, nr. 160965, eliberată de SPCLEP Pașcani la data de 20.03.2013, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în numele şi pe seama Comunei Ruginoasa, aderarea Comunei Sagna, jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași.

Art.3 – În situaţia în care reprezentantul Comunei Ruginoasa, desemnat la art. 2 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Comunei Ruginoasa vor fi reprezentate de dl. Ungureanu Petrică, în calitate de consilier local, cetăţean român, născut la data de 17.06.1960, domiciliat în com. Ruginoasa, jud. Iași, posesor al C.I. seria  MZ, nr. 439608, eliberată de SPCLEP Pașcani la data de 22.09.2015.

          Art.4. – Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copii după prezenta hotărâre Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă – Canal Iaşi –  A.R.S.A.C.IS, S.C APAVITAL  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Preşedinte de şedinţă,                                                               Avizat pentru legalitate,

Consilier local,                                                                                 Secretar,

Murărescu Ioan                                                                       Axenia – Frija Corina