HOTĂRÂREA nr. 22/25.02.2016

ROMANIA

JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

HOTĂRÂREA nr. 22/25.02.2016

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Ruginoasa, județul Iași,  aprobat prin HCL nr. 29/2000

Consiliul  Local  al  comunei  Ruginoasa, judeţul  Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1169/28.01.2016 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1170/28.01.2016, întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere  rapoartele de specialitate al compartimentului de resort, înregistrate sub nr. 1191/29.01.2016 și 1515/09.02.2016;

Având în vedere  Avizul favorabil al Consiliului Județean Iași înregistrat sub nr 3068//04.02.2016, emis în baza adresei Primăriei Ruginoasa nr. 1148/28.01.2016 și a prevederilor legale în vigoare;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 2014/22.02.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.) respectiv nr. 2107/22.02.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 2110/22.02.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile art. 2, alin (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46, alin. 1ˆ3 și art. 48ˆ1 din Legea nr. 350/2001  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 303/ 2015 pentru modificarea <LLNK 12001   350 10 202  46 30>art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a <LLNK 12012    85180 302   0 57>art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al <LLNK 12001   350 10 202  46 30>art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere Planului Urbanistic General al comunei Ruginoasa aprobat prin H.C.L. nr. 29/2000;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Ruginoasa, județul  Iași, pe o perioada de maxim 3 ani, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018, conform avizului favorabil  formulat de Consiliul Județean Iași.

Art.2. Primarul localității va lua masurile ce se impun pentru finalizarea noului Planului Urbanistic General al Comunei Ruginoasa, pana la termenul prevăzut mai sus.

Art.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri primarului, Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Compartimentului Contabilitate, responsabilului cu achiziţiile publice, Consiliului Județean Iași,  precum şi  Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.

       Preşedinte de şedinţă,                                                              Contrasemnează,

 Consilier local,                                                                                       Secretar,

             Murăresu Ioan                                                                 Axenia – Frija Corina