HOTĂRÂREA nr. 21/25.02.2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 21/25.02.2016

privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei  Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi

Consiliul Local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrată sub nr. 1167/28.01.2016;

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrat sub nr. 1168/28.01.2016;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei Ruginoasa înregistrat sub nr. 1190/29.01.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 2103/22.02.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.) respectiv nr. 2106/22.02.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 2109/22.02.2016  (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere Nota de fundamentare, întocmită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi cu privire la necesitatea desemnării persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 742/214 privind modificarea H.G. 855/2008 pentru aprobarea  actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate  serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului Consiliului Local al Comunei  Ruginoasa  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat următoarele persoane:

  • UNGUREANU PETRICĂ, consilier local;
  • UNGUREANU DUMITRU, consilier local;
  • DULHAC MIHAI – GABRIEL,consilier local;
  • MURĂRESCU IOAN, consilier local.

Art.2.  Datele de identificare ale persoanelor desemnate la Art.1 sunt prevăzute în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Ruginoasa prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului comunei Ruginoasa, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Preşedinte de şedinţă,                                                                Avizat pentru legalitate,

Consilier local,                                                                                  Secretar,

Murărescu Ioan                                                                       Axenia – Frija Corina