HOTĂRÂREA nr. 2/14.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 2/14.01.2016

privind  aprobarea  extinderii Acordului de Cooperare încheiat în data 9.10.2012 cu Asociaţia Comunelor din România – Filiala Judeţeană Iaşi cu un post de contabil bugetar

Consiliul Local al Comunei Ruginoasa, Judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16726/30.12.2015 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16727/30.12.2015 iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate nr. 16728/30.12.2015;

Având în vedere prevederile: H.C.L. nr. 50 din 08.07.2005 cu privire la aderarea comunei Ruginoasa la Asociaţia Comunelor din România, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate;   H.C.L. nr. 40 din 3 septembrie 2015 cu privire la aprobarea:Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale”, Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 februarie 2001, Hotărârea adunării generale nr. 3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România;

Având în vedere prevederile  Ordinul nr. 232/15.10.2010 privind aprobarea modelului – cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale;

Având în vedere prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;

Având în vedere prevederile  art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere prevederile Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă extinderea Acordului de cooperare încheiat în data de 9.10.2012 cu Asociaţia Comunelor din România Filiala Judeţeană Iaşi cu un post de contabil bugetar.

(2) Se aprobă salarizarea personalului angajat prin Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași  pentru Comuna Ruginoasa, astfel cum este prezentată în anexa la prezenta hotărâre, care de altfel face parte integrantă din aceasta.

(3) Obligaţiile financiare rezultate din extinderea Acordului de Cooperare prevăzut la alin. (1) se vor suporta din bugetul local al Comunei Ruginoasa, pentru toată durata existenţei prezentului Acord.

Art. 2. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul Comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi.

Art. 3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 4.Secretarul unității administrativ-teritoriale Ruginoasa va înainta copii de pe prezenta hotărâre, Primarului, preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România pentru  luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi serviciului controlul legalităţii actelor administrative.