HOTĂRÂREA nr. 17/28.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 17/28.01.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare,  pentru obiectivul de Extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa” județul Iași

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1013/26.01.2016 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1014/26.01.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere contractul de finanţare înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sub  nr. 14068/04.09.2015 şi actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare menţionat;

Având în vedere prevederile O.UG. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului M.D.R.A.P nr 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013    28180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008    28 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane, modificată şi completată prin Legea nr. 515/2002;

Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;

Având in vedere prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal intrat în vigoare la data de 01.01.2016, referitoare la TVA de 20%, se aprobăindicatorii tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare,  pentru obiectivul de investițieExtindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa”, Judeţul Iaşi, în vederea finanțării acestuia în cadrul Subprogramului ”Modernizarea satului românesc” conform devizului general actualizat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal intrat în vigoare la data de 01.01.2016, referitoare la TVA de 20%, se aprobă valoarea totală, după actualizare, pentru obiectivul de investiție Extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa”, Judeţul Iaşi, în sumă de 7.481.739 lei din care: buget de stat = 7.038.776 lei și buget local = 442.963 lei.

Art. 3. Se împuternicește domnul Moraru Ionel, primarul comunei Ruginoasa, județul Iași, să semneze actele necesare în numele comunei Ruginoasa, județul Iași.

Art. 4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face publică prezenta hotărâre prin afișarea la sediul Primăriei Ruginoasa și va comunica copie după prezenta hotărâre primarului comunei, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.