HOTĂRÂREA nr. 14/28.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 14/28.01.2016

privind asumarea contribuției comunei Ruginoasa în cadrul proiectului „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Dumbrăvița în lungime de 2,9 km” din comuna Ruginoasa, județul Iași, după actualizarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 902/21.01.2016  întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 915/21.01.2015, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere contractul de finanţare înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sub  nr. 14066/04.09.2015 şi actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare menţionat;

Având în vedere prevederile O.UG. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului M.D.R.A.P nr 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013    28180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008    28 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal intrat în vigoare la data de 01.01.2016, referitoare la TVA de 20%, se aproba contribuția comunei Ruginoasa in cadrul proiectului privind realizarea obiectivului de investiții„MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI COMUNALE SAT DUMBRĂVIȚA ÎN LUNGIME DE 2,9 KM ‟ din comuna Ruginoasa, Judeţul Iaşi, în valoare de 149.405  lei.

Art. 2. Primarul comunei Ruginoasa ți compartimentul contabilitate, buget – finanțe din aparatul de specialitate al primarului comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face publică prezenta hotărâre prin afișarea la sediul Primăriei Ruginoasa și va comunica copie după prezenta hotărâre primarului comunei, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.