HOTĂRÂREA nr. 10/28.01.2016

HOTĂRÂREA nr. 10/28.01.2016      

Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere  expunerea de motive prin care primarul comunei propune aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2016 înregistrată sub nr. 376/12.01.2016;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 377/12.01.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 568/14.01.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 1154/28.01.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.) şi nr. 1166/28.01.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere adresele Direcţiei Generale  Regională a Finanţelor Publice Iaşi nr. BCP7036/30.12.2015; BCP6978/28.12.2015; BCP18/04.01.2016 și BCP 634/18.01.2016;

Având în vedere adresele Consiliului Județean Iași nr. 41727/30.12.2015; 41727/30.12.2015; 41723/30.12.2015; 41863/31.12.2015 și 64/04.01.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă  bugetul general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2016, la partea de venituri în sumă de  4552,06 mii lei din care:4552,06 mii lei secţiunea de funcţionare  şi  0 mii lei secţiunea de dezvoltare, iar la partea de cheltuieli în sumă de 5462,91 mii lei din care: 4552,06 miilei secţiunea de funcţionare şi 910,85 mii lei secţiunea de dezvoltare conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2016  conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi şi de către compartimentul financiar – contabil din cadrul Primăriei.

Art.4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, D.G.R.F.P. Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.