HOTĂRÂREA nr. 1/14.01.2016

Privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale, prilejuite de „Ziua Unirii Principatelor Române”, ce vor avea loc în zilele de 23 şi 24 ianuarie 2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16723/30.12.2015 prin care primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16724/30.12.2015 iniţiat de primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 16725/30.12.2015;

Având în vedere prevederile art. 16 şi art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014  a bugetului de stat pe anul 2015;

Având în vedere H.C.L nr. 9/30.01.2015 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 6.500 lei din bugetul propriu al comunei Ruginoasa, pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor, prilejuite de „Ziua Unirii Principatelor Române”, ce vor avea loc în data de 23 și 24 ianuarie 2016 când se împlinesc 157 de ani de la Unirea Principatelor Române – Moldova şi Ţara Românească

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul propriu al comunei Ruginoasa, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor ce se vor desfăşura în perioada 22 – 23 ianuarie 2015 cu prilejul „Zilelor Şcolii” – ediția a –III – a organizate de Şcoala Gimnazială Ruginoasa.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginoasa, viceprimarul comunei Ruginoasa, Compartimentul de Cultură şi de către Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Ruginoasa, judeţul Iaşi.

Art.4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, viceprimarului, Compartimentului de Cultură, Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Ruginoasa, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.