HCL 34/07.04.2016

CONSILIUL LOCAL

RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 34/07.04.2016

Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II/2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 4627/05.04.2016 prin care primarul comunei Ruginoasa propune modificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II/2016;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4628/05.04.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr.  4629/05.04.2016;

Având în vedere Extrasul de cont  prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a Direcției Generale Regionale a virat  suma de 333.212,53 lei pentru continuarea proiectelor începute în anul 2014 pentru extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere H.C.L nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trimestrul  II/2016 după cum urmează:

  • Trimestrul II/2016 la partea de venituri:
    • Capitolul 42.02.65 „Finanţarea Programului de dezvoltare locală” se suplimentează cu suma de 334 mii lei
    • Trimestrul II/2016 la partea de cheltuieli:
  • capitolul 74.02. „Protecția mediului” subcapitolul 74.02.06 „Cheltuieli de investiții – Canalizare și tratare a apelor reziduale” se suplimentează cu suma de 334 mii lei.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2016  conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi şi de către compartimentul financiar – contabil din cadrul Primăriei.

Art.4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, D.G.R.F.P. Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,

Consilier local,                                                                      SECRETAR,

Nechifor Dănuț                                                                            Axenia – Frija Corina