H O TĂ R Â R E A Nr. 7/28.01.2016

H O TĂ R Â R E A  Nr. 7/28.01.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie şi martie 2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16442/18.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie şi martie 2016;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 16443/18.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie şi martie 2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa nr. 16444/18.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie şi martie 2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 1151/28.01.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 1157/28.01.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 1163/28.01.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administraţia publica, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi (7) din Legea nr. 215/200l privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică loca1ă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă propunerea făcută de către Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi prin care dl. consilier Murărescu Ioan a fost  desemnat preşedinte de şedinţa pe o perioadă de două luni, respectiv lunile februarie şi martie 2016.

Art.2. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, primarului şi viceprimarului comunei Ruginoasa.