H O TĂ R Â R E A Nr. 42/ 30.03.2017 privind modificarea contractului de închiriere nr. 6460/04.05.2016 având ca obiect închirierea pajiștii în suprafață de 7,50 ha, în sensul schimbării calității părții contractante (locatarului) din persoană fizică în persoană juridică, prin act adițional