H O TĂ R Â R E A Nr. 32/31.03.2016

CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

                                             H O TĂ R Â R E A  Nr. 32/31.03.2016

privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin H.C.J nr. 391/2012, modificată prin H.C.J nr. 60/2013,  H.C.J nr. 432/2013 și H.C.J nr. 218/2014

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 3450/16.03.2016, întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3451/16.03.2016, iniţiat de primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa nr. 3452/16.03.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 4345/30.03.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.) respectiv nr. 4361/30.03.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 4353/30.03.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere  adresa Consiliului Județean Iași nr. 3345/02.02.2016 prin care solicită adoptarea unei Hotărâri de consiliu  privind aprobarea modificărilor aduse traseelor județene din programul de transport public de persoane, înregistrată sub nr. 3375/16.03.2016;

Având în vedere Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin H.C.J nr. 391/2012, modificată prin H.C.J nr. 60/2013,  H.C.J nr. 432/2013 și H.C.J nr. 218/2014;

Având în vedere prevederile art. 4 lit. e) din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a <LLNK 12007    92 10 201   0 55>Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 în județul Iași, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul Transport Public Județean din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Iași va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri primarului comunei Ruginoasa, precum și Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează pentru  legalitate,

Consilier local,                                                                       Secretar,

Murărescu Ioan                                                           Axenia – Frija Corina