H O TĂ R Â R E A Nr. 30/31.03.2016

CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

                                             H O TĂ R Â R E A  Nr. 30/31.03.2016

privind aprobarea închirierii auto-compactoarei din dotarea Consiliului Local Ruginoasa, jud. Iași

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 2979/10.03.2016, întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 2980/10.03.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa nr. 3240/14.03.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 4344/30.03.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 4360/30.03.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.), și nr. 4352/30.03.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă închirierea auto-compactoarei din dotarea Consiliului Local Ruginoasa pe o perioadă inițială de 12 luni, cu plata, pe zi utilizată, la solicitare pentru desfășurarea activității de colectare a deșeurilor de pe raza mun. Pașcani și comunele limitrofe.

Art.2. Primarul comunei Ruginoasa va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri primarului comunei Ruginoasa, precum și Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.