H O TĂ R Â R E A Nr. 29/31.03.2016

CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

                                             H O TĂ R Â R E A  Nr. 29/31.03.2016

privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul II/2016, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie şi mai 2016

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 2195/25.02.2016 privind necesitatea aprobării graficului de şedinţă pentru trimestru II/2016, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie şi mai 2016;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 2196/25.02.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa nr. 2197/25.02.2016;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 4341/30.03.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 4357/30.03.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.), și nr. 4349/30.03.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere graficul de şedinţă pe trimestrul I/2016 aprobat în şedinţa din data de 17.12.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă graficul de şedinţă al Consiliului local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi pe trimestrul II/2016, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă propunerea făcută de către Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi prin care dl. consilier Nechifor Dănuț a fost  desemnat preşedinte de şedinţa pe o perioadă de două luni, respectiv lunile aprilie şi mai 2016.

Art.3. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri primarului comunei Ruginoasa, precum și Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii

Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează pentru  legalitate,

Consilier local,                                                                       Secretar,

Murărescu Ioan                                                           Axenia – Frija Corina

Consiliul local Ruginoasa                                                                                    Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 29/31.03.2016

Judeţul Iaşi

GRAFIC

privind desfăşurarea  şedinţelor  ordinare  ale  Consiliului  Local  al  comunei Ruginoasa, judeţul  Iaşi pe trim. II/2016

Nr crtTematica  şedinţeiData  şi  locul  ţineriişedinţeiCine  întocmeşte  materialul Cine  răspunde
1        Aprobarea procesului verbal din data de 31.03.2016Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pentru trim. I/2016Probleme curente  Primăria comunei Ruginoasa 28.04.2016ora 1600  primar         Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socialăComisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanismComisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism, protecţie copii, tineret şi sport
2Aprobarea procesului verbal din data de 28.04.2016Probleme curentePrimăria comunei Ruginoasa 26.05.2016ora 1600   Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socialăComisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanismComisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism, protecţie copii, tineret şi sport
3Aprobarea procesului verbal din data de 26.05.2016 Probleme curente Primăria comunei Ruginoasa02.06.2016ora 1600 Primar Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socialăComisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanismComisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism, protecţie copii, tineret şi sport