H O TĂ R Â R E A Nr. 27/31.03.2016

CONSILIUL LOCAL RUGINOASA

JUDEŢUL IAŞI

                                             H O TĂ R Â R E A  Nr. 27/31.03.2016

privind concesionarea directă a spațiului cu destinație de cabinet medical în suprafață de 82mp, situat în cadrul clădirii – Dispensar Uman din com. Ruginoasa, județul Iași

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr.  4141/25.03.2016 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4142/25.03.2016, iniţiat de primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ruginoasa nr. 41443/25.03.2016;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 946/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile HCL nr. 65/17.12.2015 privind modificarea listei ce cuprinde bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunei Ruginoasa însușită prin a HCL  nr. 33/14.08.2015;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă concesionarea directă, pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire conform actelor normative în vigoare, a spațiului cu destinație de cabinet medical în suprafață de 82 mp compus din 3 încăperi cabinet consultații – 17,40 mp; sală tratamente – 14,40 mp;  vestiar – 7,56 mp și spații în folosință comună cu ceilalți medici de familie (hol intrare – 1,71mp; hol spre baie – 0,98 mp, sală de așteptare – 15 mp, încăpere hidrofor – 1,70; magazie – 3,89 mp; magazie în curte – 17,50 mp și baie – 1,86 mp), situat în cadrul clădirii – Dispensar Uman din com. Ruginoasa, județul Iași, conform schiței care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Valoarea redevenței va fi de 4,90 mp/an în primii 5 ani (1 euro/mp/an x 4,4585 lei/euro x 109,80% indicele de inflație decembrie 2015 = 4,90 lei/mp/an – care reprezintă redevența actualizată cu indicii de inflație pentru anul 2016).

(2) Redevența pentru concesionarea spațiului medical ce face obiectul prezentei hotărâri se va actualiza anual cu indicele de inflație. Noul cuantum al redevenței va fi comunicat anual concesionarului, începând cu anul 2017 prin notificare, fără a se mai încheia act adițional.

(3) După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptata.

Art.3. Se împuternicește primarul comunei Ruginoasa să încheie și să semneze contractul de concesiune pentru spațiul prevăzut la art. 1.

Art.4. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri primarului comunei Ruginoasa, precum și Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii

Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează pentru  legalitate,

Consilier local,                                                                       Secretar,

Murărescu Ioan                                                           Axenia – Frija Corina