H O T A R A R EA Nr. 6/28.01.2016

H O T A R A R EA Nr. 6/28.01.2016

Privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi

Consiliul  Local  al  comunei  Ruginoasa, judeţul  Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16439/18.12.2015, întocmită de către dl. viceprimar Nechifor Dănuţ prin care propune aprobarea planului de gospodărire a localităţii Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16440/18.12.2015 privind aprobarea planului de gospodărire a localităţii Ruginoasa, judeţul Iaşi, iniţiat de către dl. viceprimar Nechifor Dănuţ;

Având în vedere raportul compartimentului de resort aprobarea planului de gospodărire a localităţii Ruginoasa, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr. 16441/18.12.2015;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 1150/28.01.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 1156/28.01.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, etc.) şi nr. 1162/28.01.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art.36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi (7) din Legea nr.215/200l privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica loca1ă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.– În conformitate cu art. 4 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Măsurile prevăzute în anexa nr. 1 vor fi realizate începând cu anul 2016.

Art.3. În conformitate cu art. 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, se interzice:

  1. depozitarea sau aruncarea reziduurilor menajere lichide, solide sau vâscoase în albiile râurilor, iazurilor sau în apropierea acestora, care prin scurgere sau antrenare de ploi pot polua solul sau pânza freatică;
  2. lipirea afişelor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate;
  3. deversarea în apele de suprafaţă sau subterane substanţe poluante care modifică parametrii fizico-chimici, bacteriologici biologici ai apei;
  4. incinerarea gunoaielor sau resturilor menajere la punctele de colectare;
  5. depozitarea gunoiului de grajd în alte locuri decât cele amenajate pe terenurile proprietarilor de animale dar nici într-un caz pe malurile cursurilor de apă, căile de comunicaţii de orice fel, etc.

Art. 4. Faptele prevăzute la art. 3 săvârşite de persoanele fizice constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei.

Art. 5. Faptele prevăzute la art. 3 săvârşite de persoanele juridice constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 2.000 lei.

Art. 6. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 şi 5 se realizează de către primarul comunei şi  de împuterniciţii acestuia.

Art.7.-Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, primarului şi viceprimarului comunei Ruginoasa.

Anexa nr. 1 la Hotărârea  nr.  6/28.01.2016

PLAN DE MĂSURI

Privind îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi

Nr. crt.Măsura propusă a se realizaTermen de executareCine răspunde
0123
1.Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă precum şi înfrumuseţarea comunei, constituie o obligaţie a tuturor agenţilor economici şi a cetăţenilorpermanentViceprimarulSocietăţile comerciale
2.Instituţiile publice, agenţii economici și persoanele juridice au următoarele obligaţii:a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;b) sa asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a fațadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;c) sa asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;d) sa asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;f) sa efectueze şi sa menţină curăţenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;g) sa respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;h) sa asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice. Cetățenii au următoarele obligaţii:a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;b) curăţarea fațadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;f) îndepărtarea zăpezii şi a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podețelor aferente proprietăţii.permanentDeţinătorii de bunuri imobile cu orice titlu
3Se vor lua măsuri pentru:–          asigurarea scurgerii apelor prin executarea de şanţuri şi rigole desfundarea podurilor şi podeţelor, canalelor de cădere pentru tranşeele drumurilor judeţene şi comunale care străbat comuna;–          menţinerea stării de curăţenie, a zoanelor drumurilor din satele componente ale comunei;–          îndepărtarea din zona de siguranţă a drumurilor a obstacolelor formate din materiale de construcţii, etc.permanentViceprimarul
4Se vor lua măsuri pentru recuperarea şi redarea în circuitul agricol a suprafeţelor de teren degradate prin depozitarea de deşeuri, materiale de construcţii sau degradări naturalepermanentPrimarul comunei şi comisia cu probleme de fond funciar
5Se va interzice circulaţia pe drumurile care străbat comuna a vehiculelor care nu sunt curăţate sau care transportă materiale în caroserii necorespunzătoare care dau posibilitatea împrăştierii acestora pe carosabilpermanentViceprimarul şi lucrătorii Postului de Poliţie
6Se vor lua măsuri pentru interzicerea depozitării sau aruncării reziduurilor menajere lichide, solide sau vâscoase în albiile râurilor, iazurilor sau în apropierea acestora, care prin scurgere sau antrenare de ploi pot polua solul sau pânza freaticăpermanentViceprimar
7Zilnic se vor curăţa rigolele şi mătura căile de acces în faţa imobilelor, se vor distruge buruienele, se vor desfunda şanţurile, se vor întreţine spaţiile verzipermanentViceprimarul şi proprietarii de imobile
8Se interzice lipirea afişelor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajatepermanentViceprimar
9Se vor lua măsuri pentru întreţinerea clădirilor, terenurilor virane, împrejmuirile gospodăriilor şi alinierea acestora potrivit normelor de urbanismpermanentViceprimar
10Se interzice persoanelor fizice agenţilor economici, instituţiilor să deverseze în apele de suprafaţă sau subterane substanţe poluante care modifică parametrii fizico-chimici, bacteriologici biologici ai apeipermanentViceprimar
11Se interzice incinerarea gunoaielor s-au resturilor menajere la punctele de colectare.permanentViceprimar
12.Se va urmări întreţinerea corespunzătoare a firmelor , indicatoarelor, panourilor de reclamă, vitrinelor.permanentViceprimar
13.Pe linie de protecţia mediului se vor lua măsuri pentru interzicerea depozitării gunoiului de grajd în alte locuri decât cele amenajate pe terenurile proprietarilor de animale dar nici într-un caz pe malurile cursurilor de apă, căile de comunicaţii de orice fel, etc.permanentViceprimar
14Se vor lua măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statuluipermanentAsistentul medical comunitar şimedicii de familie
15Întreţinerea digurilor şi malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelorpermanentViceprimar
16Toţi locuitorii comunei, persoanele fizice, persoanele juridice au obligaţia să respecte măsurile stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în satele componente ale comuneipermanentViceprimar
17Se declară luna aprilie, luna curăţeniei şi de protecţie a mediului în comuna Ruginoasa, judeţul IaşiLuna aprilieViceprimarul