H O T A R A R EA Nr. 24/25.02.2016

ROMANIA

JUDETUL IASI

COMUNA RUGINOASA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R EA Nr. 24/25.02.2016

privind schimbarea denumirii unității de învățământ „Școala Gimnazială” Ruginoasa în Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa 

Consiliul  Local  al  comunei  Ruginoasa, judeţul  Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16036/10.12.2015 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Ruginoasa nr. 1115/23.11.2015 prin care propune schimbarea denumirii acesteia în Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 16037/10.12.2015, întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Ruginoasa, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr. 16038/10.12.2015;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, înregistrate sub nr. 2157/23.02.2016 (aviz Comisia economico-financiară, etc.), respectiv nr. 1492/08.02.2016 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale  etc.) şi nr. 2176/24.02.2016 (aviz Comisia pentru agricultură,  etc.);

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași nr. 1/11.02.2016;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului MECS  nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2016 – 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii şcolii din satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi din „Școala Gimnazială” Ruginoasa în Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Ruginoasa, județul Iași.

Art. 3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, Şcolii Gimnaziale Ruginoasa, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,                                                           Contrasemnează,

Consilier local,                                                                       Secretar,

Murărescu Ioan                                                                  Axenia – Frija  Corina