H O T A R A R EA Nr. 19/28.01.2016

H O T A R A R EA Nr. 19/28.01.2016

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2016 – 2017 la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi

Consiliul  Local  al  comunei  Ruginoasa, judeţul  Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 15711/04.12.2015, întocmită de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 15712/04.12.2015, întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Ruginoasa, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr. 15713/04.12.2015;

Având în vedere prevederile Ordinului MECS  nr. 5556/27.10.2015 p0entru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2016 – 2017;

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi nr. 11353/24.11.2015, înregistrată sub nr. 15563/27.11.2015;

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi nr. 12306/15.01.2016, înregistrată la instituția noastră sub nr. 958/22.01.2016, prin care comunică avizul conform privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ruginoasa alcătuită din unitățile de învățământ care vor funcționa în anul școlar 2016 – 2017;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în anul şcolar 2016 – 2017 la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi după cum urmează:

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridicăNiveluri de învăţământDenumirea unităţii de învăţământ fără personalitate juridică – ARONDATĂNiveluri de învăţământ
Şcoala Gimnazială, RuginoasaPRI/GIMGrădiniţa cu Program Normal, RuginoasaPRE
Şcoala Gimnazială, RediuPRE/PRI/GIMŞcoala Gimnazială, DumbrăviţaPRI/GIM
Grădiniţa cu Program Normal, VascaniPRE
Grădiniţa cu Program Normal, DumbrăviţaPRE

Art.2. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ruginoasa va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, primarului comunei Ruginoasa, Şcolilor cu personalitate juridică din comuna Ruginoasa şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.