36/07.04.2016

HOTĂRÂREA nr. 36/07.04.2016

privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic în vederea realizării obiectivului de investiţie:  “Înființare rețea de apa potabila in com. Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăviţa şi Rediu, jud. Iași”

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 2010/19.02.2016 întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2011/19.02.2016, iniţiat de către primarul comunei Ruginoasa;

Având în vedere O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008    28 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane, modificată şi completată prin Legea nr. 515/2002;

Având în vedere prevederile art. 41 și 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată;

Având in vedere prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă întocmirea documentaţiilor tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare pentru realizarea obiectivului de investiţie: Extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa în lungime de 10 km” județul Iași,  cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de  O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare și în limita sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, în vederea depunerii acestora pentru obținerea finanțării.

Art. 2.  Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului propus cu respectarea cadrului legal.

            Art. 3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Ruginoasa va comunica copie după prezenta hotărâre primarului, Compartimentului Contabilitate, responsabilului cu achiziţiile publice,  precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,                                                                   Avizat pentru legalitate,

Consilier local,                                                                                     Secretar,

Nechifor Dănuț                                                                             Axenia – Frija Corina