Lista cuprinzand documentele de interes public produse/gestionate, potrivit legii

Hotărâri cu adoptate de Consiliului Local al comunei Ruginoasa;
• Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Ruginoasa; 
• Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Ruginoasa,  inclusiv apartenenţa politică; 
• Raport periodic de activitate al primarului comunei Ruginoasa privind starea economică şi socială a comunei, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local; 
• Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de viceprimar;
• Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
• Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Ruginoasa; 
• Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni; 
• Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domenii de activitate;
• Propuneri de la cetăţeni; 
• Acorduri;
• Adeverinte;
• Contracte de concesiune, inchiriere;
• Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii; 
• Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate; 
• Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea; 
• Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici, asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice;
• Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii;
• Dosarele achizitiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;
• Informatii privind modul de solutionare a petitiilor inregistrate in cadrul Primariei comunei Ruginoasa;
• Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate pe raza comunei Scobinti; 
• Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
• Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, procedura de acordare a facilitatilor fiscal, precum şi informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind impozitele şi taxele locale; 
• Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al veniturilor bugetare, contul de executie al cheltuielilor bugetare;
• Situatia cu plati zilnice;
• Darea de sama contabila anuala;
• Lista cu autorizaţiile de functionare eliberate pentru persoane fizice şi asociaţii familiale;
• Lista cu persoanele juridice care au obţinut „Acordul unic de funcţionare”;
• Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;
• Lista cu producătorii care au obţinut certificate de producător; 
• Publicatiile de vanzare pentru bunuri mobile si imobile, transmise de catre executorii judecatoresti;
• Informaţii despre programele cu finanţare externă;  
• Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate;
• Informaţii privind înfrăţirea cu alte comunităţi din strainatate;
• Lista beneficiarilor venitului minim garantat;
• Lista beneficiari ajutoare de urgenta;
• Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara; 
• Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
• Lista beneficiarilor de prestatii sociale;
• Raport activitate Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
• Raport activitate Lg.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;