Buletin informativ

 în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Ruginoasa

Constitutia Romaniei

Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice

Legea 53/2003 –  Codul Muncii

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitii de soluţionare a petiţiilor

Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Legea 227/2015 – Codul fiscal

Legea 207/2015 – Codul de procedura fiscala

Legea 61/1991-republicata,  pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii publice

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala

Legea 18/1991-republicata,  Legea fondului funciar

Legea 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale

Legii nr. 169/1997

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Legea 416/2001, modificata si completata, privind venitul minim garantat

Legea 448/2006-republicata privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea 38/2003-modificata si completata, privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

Legea 273/2006, actualizata, privind finantele publice locale

Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

OG 28/2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea asistentei sociale – nr. 292/2011

Legea 17/2000, republicata,  privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

Legea 272/2004, republicata,  privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea 61/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii

Legea 277/2010, republicata, privind alocatia pentru sustinerea familieiOUG 148/2005, actualizata,  privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului